آبرسانی به ۱۵۰۰ روستای جدید در دولت سیزدهم

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو توجــه و نــگاه ویــژه بــه روســتا‌ها و مناطــق محــروم از جملــه اهــداف اساســی دولــت مردمــی سیزدهم بــوده اســت؛ در همیــن راســتا بــه 1500 روستای جدیــد آبرسـانی شـده و شـاخص بهره منـدی روسـتا‌ها بـه آب شـرب از 76 درصـد بـه 79.4 درصد ارتقـا یافتـه اسـت.

در حــوزه راه‌ســازی روســتایی 1500کیلومتــر راه روســتایی ایجــاد و 1500کیلومتــر نیــز روکشـی مجـدد انجام شـده است و شـاخص برخـورداری تعـداد روسـتا‌ها از راه آسـفالته از78 درصـد بـه 82 درصــد ارتقــاء یافتــه اســت.

بــا اجــرای طرحهــای مســکن روســتایی نیــز شــاخص مقاوم‌ســازی منـازل روسـتایی از 49 درصـد بـه 51 درصد بهبـود یافتـه و در حـوزه مـدارس روسـتایی نیـز 4350 کلاس درس جدیـد سـاخته شـده اسـت.

در بخشی از کتاب دستاوردهای دولت سیزدهم آمده است: «طرح‌های دیگری در زمینه آب دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید، پروژه آبرسانی به میانه از سد گرمی چای پس از 20سال، تکمیل و افتتاح پروژه انتقال آب از سد طالقان به آبیک قزوین بعد از 16سال، پروژه انتقال مستقیم آب از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج (مدرنترین پروژه‌های آب‌رسانی کشور)، افتتاح تصفیه خانه بن در شهرکرد و رفع مشکل آب آشامیدنی این منطقه، ابرپروژه آب شیرین کن بوشهر، آب‌رسانی به 3000 روستا و احداث 4365 کیلومتر خطوط انتقال آب روستایی که به افزایش 87 درصدی تحت پوشش قرار دادن جمعیت روستایی منجر شد.»

احداث و آبگیری سد‌های ملی مثل عمارت، چمشیر و باغان و کهیر، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی نیز از جمله این موارد است.

انتهای پیام/

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *